چهارشنبه 1399/10/24 - 13:41

فعالیت جهادگران دندانپزشک در قالب گروه جهادی مهاجر و قرار گاه جهادی شهید لاجوردی در ندامتگاه مرکزی اراک ویژه زندانیان نیازمند به خدمات آغاز شد.