دوشنبه, 11/16/1396 - 08:43 markazi
کمیته خدمات رسانی

راه اندازی صندوق های قرض الحسنه شهرستان شازند

جلسه ای در سپاه ناحیه شازند با حضور فرماندهی محترم و مسئول محترم کمیته خدمات رسانی استان و اعضای کمیته خدمات رسانی برگزار گردید که در این جلسه مقرر گردید ناحیه شازند صندوق قرض الحسنه در سطح شهرستان راه اندازی نماید .
راه اندازی صندوق های قرض الحسنه شهرستان شازند

جلسه ای در سپاه ناحیه شازند با حضور فرماندهی محترم و مسئول محترم کمیته خدمات رسانی استان و اعضای کمیته خدمات رسانی برگزار گردید که در این جلسه مقرر گردید ناحیه شازند صندوق قرض الحسنه در سطح شهرستان راه اندازی نماید .