تهیه شیوه نامه اجرایی تفاهم نامه صندوق های قرض الحسنه بسیج

دوشنبه, 10/30/1398 - 13:15 markazi
صندوق های قرض الحسنه بسیج؛

تهیه شیوه نامه اجرایی تفاهم نامه صندوق های قرض الحسنه بسیج

شیوه نامه اجرایی تفاهم نامه صندوق های قرض الحسنه بسیج با حضور مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در محل سازمان بسیج سازندگی استان مرکزی تهیه و تدوین شد.
تهیه شیوه نامه اجرایی تفاهم نامه صندوق های قرض الحسنه بسیج

 

 

شیوه نامه اجرایی تفاهم نامه صندوق های قرض الحسنه بسیج با حضور مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در محل سازمان بسیج سازندگی استان مرکزی تهیه و تدوین شد.

امروز و در جلسه مشترک بین مسئول سازمان بسیج سازندگی استان مرکزی ومدیریت شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران شیوه نامه اجرایی تفاهم نامه صندوق های قرض الحسنه بسیج مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.

طبق این تفاهم نامه قرار است بانک قرض الحسنه مهر ایران استان مرکزی از صندوق های قرض الحسنه بسیج سازندگی در مسیر اشتغال و کمک به معیشت خانوارهای محروم حمایت لازم صورت گیرد.