یکشنبه 1399/05/12 - 09:41 markazi-admin

پروژه های انتقال آب سازمان بسیج سازندگی استان مرکزی

انجام لوله گذاری و انتقال آب کشاورزی در روستای میقان شهرستان اراک