یکشنبه 1399/06/16 - 12:47 markazi-admin

فیلم | حماسه ای از جنس جهاد


بازگشت حیات و نشاط دوباره به روستا توسط جهادگران استان مرکزی

وقتی تعهد، تخصص و تفکر بسیجی جهادگران آب را از دل زمین روانه مزارع تشنه روستا کرد و بذر امید و تولید در دل اهالی زحمتکش جوانه زد...

عملیات مهندسی که از نگاه بسیاری کاری نشدنی به نظر می رسید اما جهادگران بسیجی نشان دادند که عاشق میدان های سخت و کارهای پیچیده هستند و به گفته اهالی جهادگران کاری کردند کارستان
 

احیای قنات روستای نجف آباد شهرستان آشتیان با استفاده از ٧۰۰متر انحراف مسیر قنات و حفاری بیش از ٨هزارمترمکعب خاک و سنگ از دل زمین توسط جهادگران سازمان بسیج سازندگی استان مرکزی